Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμού: L’Étape Greece by Tour de France Presented by Škoda

1.ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1.1. Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «KOSMOCAR Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα (Μηλιαράκη 53-55 ΤΚ 11145 και γραφεία επί της οδού Λεωφ. Βουλιαγμένης αρ. 566 - 568 Τ.Κ. 16452, Αργυρούπολη), με ΑΦΜ: 094029054 και Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια») σε συνεργασία με την εταιρεία με την επωνυμία «BBDO ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα, αριθμός 41-45 με ΑΦΜ 094158990, ΔΟΥ Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ (εφεξής καλούμενη η «Διαφημιστική»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ενδεικτική ονομασία «SKODA L’ETAPE GREECE» (εφεξής ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα διενεργηθεί μέσω της των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης της Skoda Greece (Facebook & Instagram) (εφεξής καλουμένες ως «σελίδες κοινωνικής δικτύωσης»), που τηρεί η Διοργανώτρια.

1.2. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι να αναδείξει σύμφωνα με όσα ορίζονται στους παρόντες Όρους Συμμετοχής, συνολικά είκοσι πέντε (25) νικητές που θα κερδίσουν την συμμετοχή τους στην ποδηλατική διοργάνωση L’ETAPE GREECE https://greece.letapebytourdefrance.com/ .

1.3. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται την πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή από τους συμμετέχοντες των όρων αυτού, όπως αυτοί περιγράφονται στο παρόν.

 

2.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

2.1. Στο Διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος μόνο μόνιμοι κάτοικοι της Ελλάδος, οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους (εφεξής καλούμενοι οι «Συμμετέχοντες»). Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό θα ακυρώνεται αυτόματα και άμεσα.

2.2. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής, καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς των ανωτέρω μέχρι και δευτέρου βαθμού.

2.3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια & η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό τους ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή της συμμετοχής ή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.

2.4. Οι Συμμετέχοντες δηλώνουν ρητώς πως τα στοιχεία που δίνουν είναι έγκυρα, πλήρη, αληθινά και ακριβή. Η διαχείριση των στοιχείων αυτών διέπεται από τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων, όπως αυτοί περιγράφονται κατωτέρω στην παράγραφο 9.

 

3.ΔΙΑΡΚΕΙΑ

3.1. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2023, ώρα 10:00 (περαιτέρω η «Έναρξη του Διαγωνισμού»), έως και την 12 Μαρτίου, ώρα 23:59 (περαιτέρω η «Λήξη του Διαγωνισμού»).

4.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΔΩΡΟΥ

Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 2, 3 και 6 του παρόντος, κατά το χρονικό διάστημα από τις 25 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 10:00 έως και 12 Μαρτίου 2023 και ώρα 23:59, οποιοσδήποτε Συμμετέχων μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό συμπληρώνοντας την σχετική φόρμα που θα βρίσκεται στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης (Facebook & Instagram) της Skoda Greece.

Ο χρήστης θα πρέπει να κλικάρει στο «Apply now» του post που επικοινωνεί τον Διαγωνισμό και να οδηγηθεί σε μια φόρμα συμμετοχής. Θα επιβεβαιώσει ότι διάβασε και αποδέχεται τους όρους συμμετοχής, ότι είναι άνω των 18 ετών τσεκάροντας το αντίστοιχο κουτάκι. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής, την αποδοχή όρων για τη προστασία προσωπικών δεδομένων, καθώς και την αποδοχή ότι το Facebook δε φέρει καμία ευθύνη σε σχέση με τον Διαγωνισμό και ακολούθως θα συμπληρώσει τα στοιχεία του (όνομα χρήστη και email). Στη συνέχεια θα κάνει submit.

 

5.ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΝΙΚΗΤΩΝ

5.1. Οι 25 νικητές θα αναδειχθούν ύστερα από ηλεκτρονική κλήρωση που θα γίνει στο σύνολο των έγκυρων συμμετοχών - μέσα από σύστημα ανάδειξης ηλεκτρονικές νικητών (τύπου random.org). Στην ίδια κλήρωση θα αναδειχθούν και 10 επιλαχόντες.

Η ηλεκτρονική κλήρωση θα λάβει χώρα την Δευτέρα 13 Μαρτίου 2023 ώρα 12:30.

Ως «έγκυρη συμμετοχή» για τους σκοπούς των ανωτέρω κληρώσεων, νοείται οποιαδήποτε συμμετοχή στο Διαγωνισμό για την οποία ισχύουν αθροιστικά τα κατωτέρω: (α) έχει υποβληθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στον όρο 4 ανωτέρω και (β) δεν αποτελεί προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής από τον Συμμετέχοντα των συστημάτων διενέργειας του Διαγωνισμού ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του Συμμετέχοντα ή τρίτου.

6.ΑΚΥΡΟΤΗΤΑ

6.1. Οποιοσδήποτε από τους νικητές, σε οποιοδήποτε στάδιο, μπορεί να ακυρωθεί για τους εξής λόγους: 1.Σε περίπτωση που ο νικητής/ες είναι ανήλικος .

2.Σε περίπτωση που ο νικητής δεν απαντήσει θετικά στο ληφθέν email που θα λάβει στην ηλεκτρονική του διεύθυνση εντός της προθεσμίας της παραγράφου 7.1. παρακάτω ή δεν καταστεί δυνατός ο εντοπισμός του σύμφωνα με την παράγραφο 7.2, όπως περιγράφεται κατωτέρω.

3.Σε περίπτωση που, για οποιονδήποτε λόγο, ο νικητής δεν προβεί στην σχετική δήλωση αποδοχής δώρου.

4.Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών.

5.Κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Διοργανώτριας, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κριθεί ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις του νόμου ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, την ελληνική νομοθεσία, γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού, καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους όρους του.

6.2. Σε κάθε μία από τις παραπάνω περιπτώσεις η Διοργανώτρια δύναται να ακυρώσει την αντίστοιχη συμμετοχή σε οποιοδήποτε στάδιο του Διαγωνισμού. Σε περίπτωση ακυρότητας του νικητή, θα επιλέγεται ο πρώτος επιλαχών.

 

7.ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ

7.1. Η Διαφημιστική εντός τριών (2) ημερών από την εκάστοτε κλήρωση θα αποστέλλει στον εκάστοτε νικητή ενημερωτικό e-mail στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που αυτός έχει δηλώσει κατά την συμμετοχή του, με σκοπό την ενημέρωσή του. Μεταξύ άλλων, στο εν λόγω e-mail η Διαφημιστική θα καλεί τον εκάστοτε νικητή να απαντήσει εάν αποδέχεται το Δώρο. Ο εκάστοτε νικητής οφείλει μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) ημερών από τη λήψη του εν λόγω e-mail να απαντήσει εάν αποδέχεται το Δώρο. Σε αυτήν την περίπτωση ο εκάστοτε νικητής οφείλει να αποστείλει ταυτόχρονα τα πλήρη στοιχεία του (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας και διεύθυνση).

7.2. Σε περίπτωση που ο νικητής δεν απαντήσει [για την αποδοχή του Δώρου] στην Διαφημιστική μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εντός δύο (2) ημερών από την αποστολή του ενημερωτικού e-mail , όπως ορίζεται ανωτέρω, η Διαφημιστική θα επικοινωνεί με τον 1ο επιλαχόντα.

7.3. Μετά την ανάδειξη του εκάστοτε νικητή , η Διαφημιστική θα αναρτήσει τα όνομά στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης Skoda Greece (Facebook & Instagram) και θα παραμείνουν αναρτημένα μέχρι 1 Απριλίου 2023.

7.4. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία ούτε με τον εκάστοτε νικητή ούτε με τον αντίστοιχο επιλαχόντα , η Διαφημιστική διατηρεί το δικαίωμα είτε να ματαιώσει τη διάθεση του δώρου, είτε να προχωρήσει σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια (π.χ. επιλογή 2ου επιλαχόντα).

7.5. Η Διοργανώτρια και/ή η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των νικητών, ή/και των επιλαχόντων- κατά περίπτωση, λόγω του ότι οι τελευταίοι δεν έλαβαν το ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα στον προσωπικό λογαριασμό τους ή δεν έλαβαν γνώση του περιεχομένου του μηνύματος λόγω μη ανάγνωσης αυτού, καθώς και για τυχόν μη αποστολή (ή/και λήψη) για οποιονδήποτε λόγο στη Διοργανώτρια του προαναφερθέντος απαντητικού ηλεκτρονικού μηνύματος αποδοχής του Δώρου εκ μέρους των νικητών ή για οποιαδήποτε άλλη αιτία.

7.6. Η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική δεν φέρουν καμία ευθύνη εάν οι νικητές (ή οι επιλαχόντες- κατά περίπτωση) έχουν αρνηθεί ή αδρανήσει για οποιοδήποτε λόγο ή επιδείξει αδιαφορία ή αμέλεια προκειμένου να παραλάβουν το Δώρο τους ή αν η συμμετοχή τους ακυρωθεί, ή αν δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις συμμετοχής τους στον Διαγωνισμό. Στις περιπτώσεις αυτές οι νικητές (ή οι επιλαχόντες- κατά περίπτωση) χάνουν κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωσή τους επί του Δώρου, το οποίο παραμένει εις χείρας της Διοργανώτριας, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής του και δικαιούται να προβεί κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια είτε στην ακύρωση του μη αποδοθέντος Δώρου είτε στην περαιτέρω διάθεσή του.

 

8.ΔΩΡΟ

8.1 Είκοσι πέντε (25) νικητές θα κερδίσουν την συμμετοχή τους στην διοργάνωση L’ETAPE GREECE με την ποδηλατική ομάδα της Škoda Greece. To δώρο περιλαμβάνει: ατομική συμμετοχή σε διαδρομή επιλογής τους (150km ή 75km).

8.2 Τα Δώρα που θα δοθούν στο πλαίσιο του Διαγωνισμού είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, ανεπίδεκτα μεταβιβάσεως και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ούτε είναι δυνατό να ζητηθεί η αντικατάστασή τους με άλλα προϊόντα ή δώρα. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη για την αποστολή και παράδοση των Δώρων.

8.3 Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτουν καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των νικητών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση του Δώρου τους αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στο Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω. Επιπλέον είναι αυτονόητο ότι μετά τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και την ενημέρωση των νικητών σχετικά με την διαδικασία παραλαβής του Δώρων, η Διοργανώτρια και η Διαφημιστική δεν υπέχουν καμία ευθύνη, έστω και έμμεση, προς τους νικητές και προς οποιονδήποτε τρίτο, απορρέουσα από την κατάσταση/ λειτουργία / χρήση / απολαβή του Δώρου. Η χρήση γίνεται με αποκλειστική ευθύνη των νικητών, χωρίς καμία άλλη υποχρέωση εκ μέρους της Διοργανώτριας, της Διαφημιστικής του Διαγωνισμού.

 

9. Προστασία προσωπικών δεδομένων. Η συμμετοχή σας στο διαγωνισμό συνεπάγεται την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Παρακάτω σας ενημερώνουμε για τους λόγους για τους οποίους επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα, τον τρόπο συλλογής και χρήσης τους από εμάς, πως διασφαλίζουμε την προστασίας τους, καθώς και τα δικαιώματα που έχετε αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα και τον τρόπο άσκησης αυτών.

1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας και Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων

Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων: KOSMOCAR A.E.

Έδρα: Λεωφόρος Βουλιαγμένης 566-568 Τ.Κ.16452 Αργυρούπολη Αττικής

Τηλέφωνο: 2109981214

Email: customercare@kosmocar.gr

Στοιχεία επικοινωνίας του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων (DPO): dpo@kosmocar.gr

2. Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργαζόμαστε

Ως δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα νοείται κάθε πληροφορία που σας αφορά και μπορεί να συσχετιστεί με εσάς ως φυσικό πρόσωπο. Τα στοιχεία αυτά περιλαμβάνουν το ονοματεπώνυμο, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τον αριθμό σταθερού ή κινητού τηλεφώνου.

3. Πηγές προσωπικών δεδομένων

Τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα συλλέγονται αποκλειστικά από εσάς με τη συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής σας στο διαγωνισμό.

4. Σκοπός και νομική βάση της επεξεργασίας

Ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων που χορηγείτε με την αίτησή σας συνίσταται αποκλειστικά και μόνο στην παροχή της δυνατότητας να συμμετάσχετε στο συγκεκριμένο διαγωνισμό και για την επικοινωνία μας μαζί σας προς ενημέρωσή σας σε περίπτωση που είστε μεταξύ των νικητών του διαγωνισμού που θα αναδειχθούν από την ηλεκτρονική κλήρωση.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων είναι σύννομη σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ.1 περ.α GDPR:

«το υποκείμενο των δεδομένων έχει συναινέσει στην επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα του για έναν ή περισσότερους σκοπούς».

Η πιο πάνω συγκατάθεσή σας χορηγείται με την ανεπιφύλακτη αποδοχή από εσάς της παρούσας ενημέρωσης/δήλωσης σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων. Η προσεκτική ανάγνωση και αποδοχή των όρων της παρούσας από εσάς αποτελεί προαπαιτούμενο για την υποβολή από εσάς της σχετικής φόρμας και τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό πατώντας «αποδοχή» στο ζητούμενο πεδίο της φόρμας.

Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας επικοινωνώντας μαζί μας. Η ανάκληση της συγκατάθεσής σας δεν θίγει τη νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση προ της ανακλήσεώς της, συνεπάγεται ωστόσο την αδυναμία περαιτέρω επεξεργασίας των δεδομένων σας και ως εκ τούτου την άμεση ακύρωση της συμμετοχής σας στο διαγωνισμό.

5. Ποιοι έχουν πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα έχει μόνο το αρμόδιο, εξουσιοδοτημένο προσωπικό της Διεύθυνσης Πωλήσεων και Marketing της KOSMOCAR A.E. το οποίο είναι επιφορτισμένο με τη διενέργεια του συγκεκριμένου διαγωνισμού και είναι απολύτως αναγκαίο να έχει πρόσβαση σε αυτά για την εκπλήρωση του συγκεκριμένου σκοπού. Όλο το προσωπικό της εταιρείας έχει αναλάβει έγγραφη δέσμευση τήρησης εχεμύθειας και εμπιστευτικότητα και έχει λάβει την κατάλληλη εκπαίδευση σχετικά με τη διαχείριση και προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη σχετική νομοθεσία και συμμορφώνεται προ αυτά.

Πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα θα έχουν και οι διαφημιστικές εταιρείες με την επωνυμία «CLOUDEVO Υπηρεσίες Διαδικτύου E.E.», εδρεύουσα στο Μαρούσι Αττικής, οδός Αγράφων αρ.5 με ΑΦΜ 801228880, ΔΟΥ Αμαρουσίου και «BBDO ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Α.Ε.», που εδρεύει στο Νέο Ηράκλειο Αττικής, οδός Μαρίνου Αντύπα, αριθμός 41-45 με ΑΦΜ 094158990, ΔΟΥ Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ, οι οποίες παρέχουν στην KOSMOCAR A.E. υπηρεσίες ψηφιακής διαφημιστικής προβολής και marketing και στο πλαίσιο αυτών έχουν αναλάβει τη διενέργεια του σχετικού διαγωνισμού για λογαριασμό της “KOSMOCAR A.E”. Οι ως άνω διαφημιστικές εταιρείες, ως εκτελούσες την επεξεργασία, ενεργούν για λογαριασμό της KOSMOCAR A.E., ακολουθώντας τις οδηγίες μας και δεσμεύονται εγγράφως με συμβατικούς όρους κατ’άρθρο 28 του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων για την αυστηρή τήρηση των απαιτήσεων της εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας σχετικά με την προστασία των Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

6. Χρονική διάρκεια τήρησης των δεδομένων σας

Η KOSMOCAR A.E. θα διατηρήσει τα προσωπικά δεδομένα των νικητών και των επιλαχόντων του διαγωνισμού για όσο χρονικό διάστημα προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία για την εκπλήρωση αστικών, διοικητικών και άλλων νόμιμων υποχρεώσεων της εταιρείας και για όσο χρόνο απαιτείται για την άσκηση, θεμελίωση και υποστήριξη νομικών αξιώσεων ενώπιον των Δικαστηρίων ή κάθε άλλης Αρχής και μέχρι τη συμπλήρωση του χρόνου παραγραφής των αξιώσεων αυτών. Τα δεδομένα όλων των υπολοίπων συμμετεχόντων θα διαγραφούν εντός δύο (2) ημερών από τη διενέργεια της ηλεκτρονικής κλήρωσης.

7. Πως προστατεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα

H KOSMOCAR A.E. αντιμετωπίζει με τη δέουσα σοβαρότητα και αίσθημα ευθύνης την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων και λαμβάνει κατάλληλα και επαρκή τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία αυτών από τυχαία ή αθέμιτη απώλεια, καταστροφή, βλάβη, αλλοίωση, μη εξουσιοδοτημένη διάδοση ή προσπέλαση σύμφωνα με την εκάστοτε εφαρμοστέα νομοθεσία, συμμορφώνεται δε πλήρως προς το ισχύον ευρωπαϊκό και εθνικό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών, το Ν.4624/2019 καθώς και τις σχετικές αποφάσεις, οδηγίες και κανονιστικές πράξεις που εκδίδονται από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

8. Ποια είναι τα δικαιώματά σας

Ως υποκείμενα των δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 2 παρ.1 του Γενικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 έχετε τη δυνατότητα να ασκήσετε έναντι της KOSMOCAR Α.Ε. τα εξής δικαιώματα:

• δικαίωμα πρόσβασης: έχετε το δικαίωμα να ενημερώνεστε για το αν τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από την εταιρεία και, εάν ναι, να ενημερώνεστε λεπτομερώς για οτιδήποτε σχετίζεται με την επεξεργασία των δεδομένων σας και να λαμβάνετε αντίγραφο των δεδομένων σας που υποβάλλονται σε επεξεργασία (άρθρο 15 ΓΚΠΔ).

• δικαίωμα διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση ανακριβών ή ελλιπών δεδομένων (άρθρο 16 ΓΚΠΔ)

• δικαίωμα προς περιορισμό της επεξεργασίας: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την εταιρεία να περιορίσει την επεξεργασία, εφόσον συντρέχουν οι νομικές προϋποθέσεις (άρθρο 18 ΓΚΠΔ)

• δικαίωμα προσφυγής: έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία (άρθρο 21 ΓΚΠΔ)

• δικαίωμα διαγραφής: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας, εφόσον συντρέχουν οι νομικές προϋποθέσεις (άρθρο 17 ΓΚΠΔ)

• δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαβίβαση των δεδομένων σας σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας δεδομένων, εφόσον συντρέχουν οι νομικές προϋποθέσεις (άρθρο 20 ΓΚΠΔ)

• δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης: έχετε το δικαίωμα, ανά πάσα στιγμή, να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται στη συγκατάθεση (άρθρο 7 παρ. 3 ΓΚΠΔ).

Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό μπορεί να ασκήσει τα δικαιώματά του αποστέλλοντας μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση dpo@kosmocar.gr ή αποστέλλοντας μια επιστολή στην ταχυδρομική μας διεύθυνση (Λεωφόρος Βουλιαγμένης 566-568, Τ.Κ. 16452, Αργυρούπολη Αττικής), αναφέροντας με σαφήνεια το δικαίωμα που θέλετε να ασκήσετε. Σε κάθε περίπτωση, θα σας απαντήσουμε λεπτομερώς το συντομότερο δυνατόν, εντός των προθεσμιών που ορίζει ο ΓΚΠΔ. Η άσκηση αυτών των δικαιωμάτων είναι δωρεάν, εκτός εάν η άσκηση των δικαιωμάτων σας αποδειχθεί υπερβολική ή αδικαιολόγητη.

Εάν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των δεδομένων σας παραβιάζει το ισχύον νομικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, έχετε το δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Αρμόδια εποπτική αρχή για την Ελλάδα είναι η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, https://www.dpa.gr/, τηλ.: 210 6475600.

 

10. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

10.1. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή/και ανακαλέσει τον Διαγωνισμό ή να μεταβάλει τις ημερομηνίες διεξαγωγής του ή/και οποιονδήποτε άλλον όρο του, συμπεριλαμβανομένου χωρίς κανέναν περιορισμό του τρόπου διεξαγωγής του Διαγωνισμού. Οι μεταβολές αυτές θα γνωστοποιούνται στο κοινό μέσω της των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης Skoda Greece με ημερομηνία ισχύος της ως άνω τροποποίησης ή/και ανακλήσεως κ.λ.π. την ημερομηνία της σχετικής γνωστοποίησης. Η Διοργανώτρια μπορεί επίσης να διακόψει ή να ακυρώσει τον Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή δημόσιας υγείας λόγω της εξάπλωσης της πανδημίας του COVID-19, ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές η Διοργανώτρια ή/και η Διαφημιστική ουδεμία ευθύνη φέρουν έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού οι Συμμετέχοντες δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής ή ακύρωσής του. H Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη και δέσμευση για την υλοποίηση των ιδεών που θα προταθούν στο Διαγωνισμό.

10.2. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτικά της Διοργανώτριας ή/και της Διαφημιστικής.

10.3. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή όλων των όρων και προϋποθέσεων που προβλέπονται στο παρόν και συνεπάγεται την παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας και της Διαφημιστικής.

10.4. Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο της Διαφημιστικής Εταιρείας: 210 6784530, από Δευτέρα έως Παρασκευή (εξαιρουμένων των επίσημων αργιών) από τις 10:00 έως τις 15:00.

10.5. Οι παρόντες όροι διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο και οποιαδήποτε διαφορά σχετική με τον Διαγωνισμό επιλύεται από τα καθ’ ύλην αρμόδια Δικαστήρια των Αθηνών.

10.6. Οι παρόντες όροι έχουν αναρτηθεί στην Ιστοσελίδα της Διοργανώτριας.